Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Zakelijk

Verzekeringen
Hieronder vindt u informatie over de gebruikelijke zakelijke verzekeringen.
Wilt u weten welke verzekeringen op u van toepassing zijn, neem dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid
Ondernemers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld. De hierbij geclaimde bedragen kunnen flink oplopen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen, schade aan zaken en de schade die daaruit voortvloeit.
Daarbij is er ook keuze uit verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen, die zijn toegesneden op specifieke branches of beroepen.
WerknemersSchadeVerzekering (WSV)
De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever draait volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer, de verplichting van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel, lees meer» En bekijk de brochure.

Daarnaast is er voor specifieke beroepen (bijv. financieel, IT, advocaten, architecten, medisch) de zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering verzekert schade door fouten in adviezen of berekeningen.

Bestuurdersaansprakelijkheid, bestuurders en commissarissen van rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en stichtingen, kunnen in verschillende situaties persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, zowel binnen als buiten faillissement. Dat geldt eveneens bij een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren.

Cyber en Data Risks
Cyberincidenten kunnen gevolgen hebben voor het hele bedrijf. Steeds meer ondernemers zetten daarom de beheersing van dit risico hoog op de agenda. Naast analyse, preventieve maatregelen en ICT-verbeteringen is verzekeren daar een belangrijk onderdeel van. Lees meer»

Vervoer
Voertuigen: personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's:
WA
Wettelijk verplichte verzekering (zodra het voertuig tenaamgesteld is!) die dekking biedt voor schade met uw voertuig toegebracht aan derden (letsel tot € 5.000.000, materieel tot € 2.500.000).
WA/Beperkt Casco
WA, uitgebreid met dekking aan eigen voertuig voor o.a. ruit-, diefstal-, brand-, stormschade en schade als gevolg van overstekend wild.
WA/Volledig Casco
WA, uitgebreid met dekking aan eigen voertuig als bij Beperkt Casco, plus dekking voor vrijwel alle van buiten komende onheilen. Een dekking waarbij u onder meer verzekerd bent tegen schade aan uw voertuig door botsen, van de weg geraken en kwaadwillige beschadiging.
Aanvullende dekkingen:
Naast de standaard aanvullende dekkingen, die ook als particulier af te sluiten zijn, is de volgende dekking aan te bevelen:
WEGAM: De aansprakelijkheid als werkgever ten opzichte van de werknemer die een ongeval overkomt, verzekerd bedrag: €1.000.000 of €2.500.000.

Eigenvervoerverzekering
Het vervoer van goederen is niet zonder risico. Ondanks grote oplettendheid kunnen goederen tijdens het transport of bij bezorging beschadigd raken of gestolen worden. De Eigenvervoer-verzekering biedt dekking tegen deze risico's en is dan ook bij uitstek geschikt voor detailhandelsbedrijven, leveranciers van bruingoed-, witgoed- en servicebedrijven.

  • Dekking van schade tijdens vervoer, laden of lossen van goederen
  • Dekking tegen diefstal van goederen na braak van het voertuig
  • Met de 24-uursdekking zijn de goederen zelfs verzekerd tegen alle mogelijke gebeurtenissen van buitenaf, mits de goederen zich in de auto bevinden (houdt rekening met de preventie-voorwaarden) 

Werkmaterieelverzekering
De werkmaterieelverzekering voorziet in de eerste plaats in de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking Motorrijtuigen (WAM). Daarnaast biedt de verzekering een volledige dekking voor het werkrisico. Met een cascodekking wordt bovendien schade aan het materieel gedekt. Het verzekeringsgebied kan zijn Nederland, Benelux of nog uitgebreider.

Pand en inhoud
Schade aan het bedrijfsgebouw en de inventaris vormt één van de grootste gevaren voor een bedrijf omdat deze schade de kern van de onderneming raakt. Met een gebouwenverzekering en een inventaris/goederenverzekering bieden wij twee uitgebreide verzekeringen die naast brand en brandblussing, ook de gevolgen van onder andere storm, neerslag en uitstromend leidingwater dekken.
De voordelen
Uitgebreide dekking voor schade door brand, bluswater, de gevolgen van inbraak en vandalisme en vele andere soorten schade.
Onbeperkte dekking voor kosten die worden gemaakt om de schade te beperken.

Bedrijfsschadeverzekering
Deze verzekering dekt de vermindering van de brutowinst als gevolg van teruggang van de productie en/of omzet door stilstand of stagnatie van het bedrijf. De vermindering van de winst moet echter wel rechtstreeks veroorzaakt zijn door een gedekte gebeurtenis.
Algemeen kan worden gesteld  dat de nettowinst plus vaste lasten verzekerd zijn.
Daarmee kan dan bijvoorbeeld de huur, het loon, de nutsbedrijven, etc. betaald worden. En de ondernemer zelf verkrijgt zijn inkomen via de verzekerde nettowinst.

Rechtsbijstand
Ook voor ondernemers zijn er diverse vormen van rechtsbijstandverzekeringen, van een servicecontract tot een volledige verzekering. Verder zijn er speciale verzekeringen voor ZZP'ers. Tevens is incasso mee te verzekeren, lees meer»

   Verzekeringen