Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Zakelijk


Employee Benefits
Employee Benefits is een hot item. De secundaire arbeidsvoorwaarden blijken voor personeel steeds zwaarder te wegen in de beoordeling van een werkgever. Daaronder valt het pensioen, WIA-gat dichting, een collectieve ziektekostenverzekering, een collectieve ongevallenverzekering, kortom alles wat goede arbeidsvoorwaarden bewerkstelligt.

Verzuimverzekering
Sinds enkele jaren is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Met deze wet probeert de regering om het aantal mensen in de WAO te beperken. Als werkgever doet u er alles aan om verzuim van uw medewerkers te voorkomen. In deze wet is vastgelegd hoe u dit moet aanpakken. Wanneer langdurig verzuim dreigt, geeft de Arbo-dienst advies over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Op basis van dit advies stelt u, samen met uw medewerker, een plan van aanpak op om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Poortwachter verplicht u en uw werknemer tot een actieve opstelling. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgen een aantal sancties. Aangaande de werkgever: verplichting het loon langer door te betalen. Werkt de werknemer niet voldoende mee aan de werkhervatting, dan kan de werkgever loon inhouden of in het uiterste geval zelfs ontslag aanvragen.

WAO is nu WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
Op 01-01-2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Bij de WIA staat 'werken naar vermogen' centraal. Ofwel: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan... maar om wat je nog wel kan.'
De website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert u o.a. over de WIA en geeft uitgebreide informatie over deze nieuwe wet en andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re├»ntegratie. Wat te doen als er iemand ziek wordt? Wat als die ziekte langer duurt? Wat als een werknemer na twee jaar nog ziek is? WIA-arbeidsongeschikten wacht de WGA of de IVA. Wilt u de wereld achter al die nieuwe afkortingen leren kennen, dan loont het om eens op deze site te grasduinen.

In het kort:
Indien de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij geen enkele uitkering. Indien hij voor 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard, ontvangt hij een IVA-uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80% (en meer dan 80% maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt) valt hij onder de wet WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Nu moet hij voor dat deel dat hij arbeidsgeschikt is, ook arbeid verrichten. Lukt dit niet, dan kan er een tekort op de uitkering zijn.

Arbo
Sinds 5 oktober 2006 is de website arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid online. Hier vindt u informatie over de aanpak van arbeidsomstandigheden. Een effectiever arbobeleid moet leiden tot een verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De aanpak krijgt onder meer vorm in het Programma Versterking Arbeidsveiligheid en de herziene Arbowet. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden.

Overal waar hij staat geschreven, gelieve ook zij te lezen.

   Employee benefits
   Verzuimprotocol