Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Zakelijk

 • Ik verkoop mijn appartement, mag ik mijn bijdragen aan het reservefonds terug?
 • Nee, het reservefonds hoort bij de VvE. In de wet staat dat een VvE een reservefonds moet hebben voor onderhoud aan het gebouw.
  Maar, een goed gevuld reservefonds kan wel bijdragen een een snelle verkoop van uw appartement. Er kan namelijk onderhoud gepleegd worden wanneer dat nodig is. En een goed onderhouden appartement is beter te verkopen.

 • Reserveringsfonds en geldlening
 • De Tweede Kamer heeft in februari 2017 het wetsvoorstel over functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) aangenomen. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, worden de regels van kracht. De bedoeling is dat de nieuwe regels vanaf 2018 gelden. Zodra de wet is aangenomen, kunnen VvE’s geld lenen en is de hoogte van de jaarlijkse reservering genormeerd.

  Geld lenen wordt mogelijk
  In het wetsvoorstel zijn mogelijkheden opgenomen voor VvE’s om geld te lenen. Voorheen was er discussie over of dat wel mogelijk was: juristen verschillen daarover van mening. Als het wetsvoorstel de status van wet krijgt, is de mogelijkheid om geld te lenen dus expliciet in de wet neergelegd. In het wetsvoorstel staat voorts dat iedere eigenaar zelf aansprakelijk wordt voor zijn deel van de aangegane lening, en dat die aansprakelijkheid bij verkoop mee over gaat naar de nieuwe eigenaar.

  Hoogte jaarlijkse reservering genormeerd
  In het wetsvoorstel is bepaald dat iedere VvE jaarlijks een bepaald minimumbedrag moet reserveren voor groot onderhoud. De hoogte van dat bedrag kan naar keuze ofwel worden vastgesteld op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), van maximaal 5 jaar oud, danwel op 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

 • Mag je het appartement verhuren aan toeristen?
 • In de meeste splitsingsaktes staat omschreven wat de bestemming van de appartementen is. Wordt een appartement regelmatig verhuurd aan toeristen, dan is dat bedrijfsmatige exploitatie. Heeft het appartement een woonbestemming (dit geldt voor alle woon-appartementen), dan is dit niet zomaar toegestaan.
  De eigenaar van het appartement moet toestemming vragen aan de VvE. Bovendien heeft de eigenaar toestemming nodig van de gemeente, de hypotheekverstrekker en de verzekeraar. Als hij deze toestemming niet heeft en zijn appartement toch verhuurt, dan kan de VvE hem sommeren te stoppen met de vakantieverhuur. Ook riskeert de eigenaar een geldboete. De hypotheekverstrekker, gemeente, verzekeraar en de VvE kunnen dan sancties opleggen.

 • Onderhoudskosten - reservefonds
 • Een VvE is verplicht een reservefonds op te richten, hieruit moet bijzonder onderhoud worden betaald, bijvoorbeeld het vervangen van het dak.
  Jaarlijks wordt een bijdrage aan dit fonds gedaan, zodat na bepaalde tijd voldoende geld in kas is, om deze reparaties te kunnen betalen. Hoeveel geld de VvE op een bepaald moment in kas moet hebben, is niet eenvoudig te bepalen. Vaak wordt de vuistregel gehanteerd om 1% van de herbouwwaarde jaarlijks te reserveren.
  Om het pand regelmatig en goed te kunnen onderhouden, adviseren wij een Meerjarenonderhoudsplan te laten opstellen, dan weet je waar je aan toe bent.

 • Kascommissie: is deze verplicht en wat zijn de taken?
 • Elke VvE moet een kascommissie hebben, deze controleert de jaarstukken die zijn opgesteld door het bestuur (vaak gecoördineerd door de beheerder). Na controle wordt er verslag uitgebracht aan de vergadering van eigenaren (jaarlijkse ALV). De kascommissie adviseert de vergadering, het bestuur al dan niet décharge te verlenen.
  De vergadering keurt hiermee de jaarcijfers goed (of niet). Bij goedkeuring accepteert de vergadering dat de bestuurders hun taak naar behoren hebben verricht en ontlasten hen van aansprakelijkheid voor hun bestuur over dat jaar.
  De kascommissie moet uit minimaal 2 leden bestaan, die door de vergadering wordt gekozen. Elk jaar weer opnieuw, herbenoeming is mogelijk. De voorzitter of het bestuur mag geen zitting nemen in de kascommissie.

 • Waterschade, hoe te voorkomen
 • Waterschade is een van de meest voorkomende schades bij woonhuizen, en ook bij VvE's. Klik hier met tips hoe waterschade te voorkomen.

   Vereniging van Eigenaren
   VVE-Fidata
   VVE-nieuws