Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen

Disclaimer
┬ę 2010 vinkverbeek.nl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Vink Verbeek Verzekeringen BV worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier. Om het copyright te beschermen zijn in de teksten bewust enkele kleine fouten aangebracht. Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Vink Verbeek Verzekeringen BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen.