Verzuim

Sinds enkele jaren is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Met deze wet probeert de regering om het aantal mensen in de WAO te beperken. Als werkgever doet u er alles aan om verzuim van uw medewerkers te voorkomen. In deze wet is vastgelegd hoe u dit moet aanpakken. Wanneer langdurig verzuim dreigt, geeft de Arbo-dienst advies over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Op basis van dit advies stelt u, samen met uw medewerker, een plan van aanpak op om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Poortwachter verplicht u en uw werknemer tot een actieve opstelling. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgen een aantal sancties. Aangaande de werkgever: verplichting het loon langer door te betalen. Werkt de werknemer niet voldoende mee aan de werkhervatting, dan kan de werkgever loon inhouden of in het uiterste geval zelfs ontslag aanvragen.

Indien een medewerker zich ziek meldt, moet de werkgever het loon doorbetalen. Deze doorbetalingsplicht kan de werkgever verzekeren, d.m.v. een verzuimverzekering. Wij bieden o.a. de verzuimverzekering van De Amersfoortse, Nationale Nederlanden.